Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Elke factuur is definitief door de klant aangenomen indien zij niet per gemotiveerd aangetekend schrijven betwist wordt binnen de tien dagen na factuurdatum.

Bij wanbetaling op de vervaldag van de factuur zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder aanmaning worden vermeerderd met 15% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 62€ als forfaitaire schadevergoeding.

Bovendien zal er een interest van 1% per maand aangerekend worden vanaf de 15de dag van uitgifte van de factuur.

Iedere betwisting in verband met deze factuur valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar de zetel gevestigd is.

Indien Twoons een gedeelte van een opdracht moet verwezenlijken, dan is onze verantwoordelijkheid beperkt tot dat specifieke gedeelte. In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor werk dat niet door ons werd gerealiseerd.