Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan onze website die ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap naar Belgisch recht Twoons GCV, gekend onder KBO nummer BE0633.892.624 en met maatschappelijke zetel te 1547 Bever, Akrenbos 68C.

Bescherming van persoonsgegevens

Twoons GCV hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige en gepaste zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

De meeste informatie is via onze website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die u wél – al dan niet vrijwillig – verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt.

In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe Twoons GCV omgaat met de persoonsgegevens die zij van u ontvangt en verwerkt.

Toepassing Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van onze website of door ons uw persoonsgegevens mede te delen (bv. niet-limitatief via e-mailing of een lead generation campagne via sociale media) aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van onze website en om ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden verwerkt door Twoons GCV.

Zij worden verwerkt conform de bepalingen van (i) de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (beter bekend als ‘Privacywet’) en (ii) de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Twoons GCV verwerkt de persoonsgegevens louter voor intern gebruik en voor de doeleinden waarvoor ze worden ingezameld. Hieronder kan o.a. worden verstaan: het verzenden van informatieve e-mailings, het verzenden van uitnodigingen voor evenementen, het aanbieden van promotionele acties, enzovoort. Zij zullen bovendien niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

Doorgifte aan derden

In het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en het gebruik van onze diensten moeten wij in een aantal gevallen derde partijen betrekken. Twoons GCV geeft uw gegevens enkel door aan derden, indien dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en kunnen deze niet voor andere doeleinden aanwenden.

Daar waar u Twoons GCV de toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden, zullen deze gegevens daartoe uiteraard ook gebruikt worden. U kunt Twoons GCV evenwel te allen tijde verzoeken om dit gebruik stop te zetten door ons te contacteren via de contactgegevens zoals aangegeven hier onderaan.

In geen geval worden uw gegevens met het oog op direct marketing doorgegeven aan derde partijen.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

U heeft het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, neemt u best rechtstreeks contact met ons op via de gegevens hier onderaan.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals niet-limitatief het browsertype, het IP-adres, het platform,… automatisch door ons opgeslagen worden en kunnen er ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Twoons GCV herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Links:

https://www.google.com/intl/nl_BE/policies/privacy/

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Linkedin en Instagram

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Links:

https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 

MailChimp

Voor klanten en derden gebruikt GCV Twoons regelmatig het marketing platform. Via MailChimp wordt doorgaans informatie verspreid naar personen die zich via MailChimp geabonneerd hebben op nieuwsbrieven en andere communicatie-instrumenten.

Lees de privacyverklaring van MailChimp om na te gaan hoe dit platform uw  persoonsgegevens verwerkt.

Link:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018.

Heeft u nog andere vragen?

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot ons.

Contact opnemen met GCV Twoons kan per brief op het volgende adres: Akrenbos 68C, 1547 Bever. U kan eveneens een e-mail sturen naar privacy@twoons.be.